Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Aansluiting: de aansluiting op het woonadres van de Klant die het mogelijk maakt voor de Klant van de overeengekomen Dienst(en) gebruik te maken.

1.2 Aansluitadres: het door de Klant aan GlobalXS opgegeven adres waar de Dienst wordt afgenomen en waar de Aansluiting zich, tenzij anders is overeengekomen, bevindt.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.4 Apparaten: (rand)apparaten, zoals doch niet uitsluitend modems, internetboxen en (mobiele) toestellen, die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect met behulp van Voorzieningen op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie.

1.5 Bundels: het gebruik van een vooraf overeengekomen vast aantal belminuten, sms-jes of data per maand voor een vast bedrag, zoals, doch niet uitsluitend, sms-bundels, databundels en voordeelbundels.

1.6 Betalingstermijn: de fatale termijn waarbinnen de Klant verplicht is de facturen van GlobalXS te betalen.

1.7 Carrier Selectie: de dienst van GlobalXS waarmee de Klant de Vaste Telefoondienst voor wat betreft uitgaande gesprekken kan afnemen door per gesprek handmatig de carrierselectiecode van GlobalXS voorafgaande aan het telefoonnummer in te voeren.

1.8 Carrier Pre Selectie: de dienst van GlobalXS waarmee de Klant automatisch door middel van het eenmalig voorprogrammeren van de carrier selectiecode de Vaste Telefoondienst voor wat betreft uitgaande gesprekken kan afnemen, zulks voor onbepaalde tijd tot het moment van deactiveren door de Klant.

1.9 Content: digitale (informatie), onder meer bestaande uit data-, tekst-, gegevens-, geluid- en/of beeldbestanden, software en/of (software-)applicaties.

1.10 Contentdienst: de dienst van GlobalXS of diensten van derden waardoor de Klant toegang krijgt tot en/of de beschikking krijgt over Content zoals, doch niet uitsluitend, betaalde diensten per sms van derden, ook wel premium sms-diensten genoemd en/of overige (mobiele) diensten.

1.11 Dienst(en): de door GlobalXS tegen betaling aan de Klant aangeboden dienst(en) van GlobalXS dan wel een andere Dienstenaanbieder, zoals onder meer de Telefoondienst, de Internetdienst en de Televisie-dienst of een andere door GlobalXS als zodanig aangeduide dienst.

1.12 Dienstenaanbieder: een netwerk- of dienstenaanbieder, waarvan GlobalXS gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of waarvan GlobalXS een Dienst aanbiedt.

1.13 Gebruiksafhankelijke Dienst: diensten waarvan de kosten afhankelijk zijn van het gemaakte gebruik van de Dienst.

1.14 Internetdienst: de dienst die GlobalXS aan de Klant verleent, bestaande uit het verlenen van toegang tot en het gebruikmaken van het internet en, indien overeengekomen, het beschikbaar stellen van aanvullende faciliteiten en diensten, zoals doch niet uitsluitend opslagruimte voor het bewaren van e-mail of het hosten van een website, technische ondersteuning via de Website, een online klantenservice en de mogelijkheid om te e-mailen en te browsen, en het verstrekken van een e-mailadres en virusscanning.

1.15 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie GlobalXS een aanbod heeft gedaan of die zich bij GlobalXS heeft aangemeld voor het sluiten van een Overeenkomst, dan wel met wie GlobalXS een Overeenkomst heeft gesloten.

1.16 Mobiele Telefoondienst: de dienst die GlobalXS aan de Klant verleent, bestaande uit een verbinding vanaf of naar (a) de door de Klant bij aanmelding of nadien aan GlobalXS opgegeven mobiele telefoonnummer(s) of (b) door GlobalXS verstrekte mobiele telefoonnummer(s) via het Netwerk en, indien overeengekomen, het verlenen van daarmee verband houdende faciliteiten en (aanvullende) diensten.

1.17 Mobiele Internetdienst: de Dienst die GlobalXS aan de Klant verleent en die de Klant in staat stelt gebruik te maken van de Internetdienst via Mobiele toestellen, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een laptop.

1.18 Netwerk: het elektronische communicatienetwerk van GlobalXS of haar Dienstenaanbieders.

1.19 Netwerkaansluitpunt: een fysiek eindpunt van het Netwerk dat dient voor het aansluiten van Apparaten met de daarvoor benodigde Voorzieningen teneinde toegang tot het Netwerk te krijgen, zoals doch niet uitsluitend het ISRA-punt en/of het FTU/NTU, voor welk Netwerkaansluitpunt de Klant volledig zelf verantwoordelijk is.

1.20 Overeenkomst: de overeenkomst en de daarvan deel uitmakende contractsbepalingen, inclusief de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden tussen GlobalXS en de Klant tot levering van de overeengekomen Dienst(en).

1.21 GlobalXS: Stipte B.V tevens handelend onder de naam GlobalXS

1.22 Simkaart: de aan de Klant ter beschikking gestelde chipkaart, die nodig is voor het gebruik van de Mobiele Telefoondienst en waarop onder meer het mobiele telefoonnummer en de Toegangscode van de Klant zijn vastgelegd.

1.23 SMS-dienst: de dienst die GlobalXS aan de Klant verleent, bestaande uit het bieden van de mogelijkheid om SMS berichten te versturen en te ontvangen en, indien overeengekomen, het beschikbaar stellen van daarop aanvullende faciliteiten en diensten.

1.24 Telefoondienst: de Vaste of Mobiele Telefoondienst.

1.25 Toegangscode: de unieke door GlobalXS aan de Klant toegekende code ten behoeve van het identificeren van de Klant, waarmee in combinatie met het Wachtwoord gebruik van de Dienst kan worden gemaakt.

1.26 Vaste Telefoondienst: de dienst die GlobalXS aan de Klant verleent, bestaande uit een verbinding vanaf of naar (a) de door de Klant bij aanmelding of nadien aan GlobalXS opgegeven vaste telefoonnummer(s) of (b) door GlobalXS verstrekte vaste telefoonnummer(s) via het Netwerk en, indien overeengekomen, het verlenen van daarmee verband houdende faciliteiten en (aanvullende) diensten.

1.27 Verhuizing: iedere wijziging van het woonadres van de Klant dan wel van het adres van de Klant waar de Dienst door GlobalXS aan de Klant beschikbaar is gesteld.

1.28 Vervaldatum: de datum waarop de door GlobalXS gestelde betalingstermijn (welke altijd een fatale termijn betreft) eindigt.

1.29 Voorzieningen: onderdelen van het Netwerk, zoals kabels, apparatuur, en Netwerkaansluitpunten, die door GlobalXS of Dienstenaanbieder ten behoeve van de Dienst worden gebruikt en die benodigd zijn om Apparaten op het Netwerk aan te sluiten.

1.30 Wachtwoord: een combinatie van cijfers, letters of lettertekens, waarmee in combinatie met de Toegangscode gebruik van de Dienst kan worden gemaakt.

1.31 Website: de website van GlobalXS op “www.globalxs.nl”.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GlobalXS en aanmeldingen door de Klant voor de levering van de Dienst, alsmede op alle Overeenkomsten tussen GlobalXS en de Klant.

2.2 Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Klant slechts een beroep doen, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door GlobalXS zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Alsdan zal in de plaats van de nietige bepaling een bepaling komen en gelden die zo veel als mogelijk is aansluit bij het doel van de nietige bepaling.

2.5 GlobalXS kan de Algemene Voorwaarden wijzigen, zulks na voorafgaande kennisgeving van de inhoud van de wijziging en met inachtneming van een termijn van ten minste vier (4) weken. De Klant heeft de mogelijkheid conform het bepaalde in artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet de overeenkomst binnen de in de vorige zin genoemde termijn van vier weken voordat de wijziging van kracht wordt te beëindigen, behoudens indien en voor zover het betreft een wijziging in het voordeel c.q. ten gunste van de Klant, het betreft een wijziging waartoe GlobalXS is genoodzaakt als gevolg van een door de overheid vastgestelde regeling of maatregel en/of het betreft een neutrale wijziging. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst en zijn bij GlobalXS kosteloos verkrijgbaar.

3. De Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van GlobalXS zijn vrijblijvend en binden GlobalXS niet.

3.2 De Klant kan zich bij GlobalXS op een door GlobalXS aangegeven wijze (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) aanmelden voor de Dienst.

3.3 De Klant (natuurlijke persoon) verklaart tenminste achttien (18) jaar oud te zijn en het recht en het vermogen te hebben om de Overeenkomst met GlobalXS aan te gaan.

3.4 De Klant verklaart volledig bevoegd te zijn de Overeenkomst met GlobalXS te sluiten en staat voor de juistheid van die bevoegdheid en de omvang daarvan in.

3.5 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in zijn aanmelding en zal GlobalXS steeds onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in deze gegevens, welke wijzigingen schriftelijk dienen plaats te vinden dan wel, indien zulks blijkens de website van GlobalXS mogelijk is, op een op die website aangegeven andere wijze. 3.6 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door GlobalXS van de aanmelding van de Klant, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit de schriftelijke acceptatie van de aanmelding of uit het feit dat de Klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Dienst.

3.7 De Klant verklaart en staat er voor in te beschikken over de Apparaten die benodigd zijn voor het kunnen leveren van de overeengekomen Dienst, alsmede dat deze Apparaten voldoen aan de vereisten die nodig zijn om van de Dienst gebruik te kunnen maken, een en ander behoudens de Apparaten die in het kader van de Overeenkomst door GlobalXS aan de Klant zullen worden geleverd en/of ter beschikking zullen worden gesteld.

3.8 Indien GlobalXS aan de Klant Apparaten en/of Voorzieningen ter beschikking stelt, geschiedt zulks, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van bruikleen. De ter beschikking gestelde Apparaten en/of Voorzieningen blijven aldus eigendom van GlobalXS en worden slechts ter beschikking gesteld voor uitsluitend de duur van de Overeenkomst betreffende de Dienst waarvoor de Apparaten en/of Voorzieningen ter beschikking zijn gesteld. In het geval van de beëindiging van de Dienst waarvoor de Apparaten en/of Voorzieningen ter beschikking zijn gesteld, dienen de Apparaten en/of Voorzieningen binnen veertien dagen na datum beëindiging van de Dienst aan GlobalXS geretourneerd te zijn, zulks conform de op de website van GlobalXS voorgeschreven wijze. Indien de Apparaten en/of Voorzieningen niet conform de voormelde wijze door de Klant worden geretourneerd, is de Klant de op de website vermelde kosten verschuldigd. Hetzelfde heeft te gelden indien de geretourneerde Apparaten en/of Voorzieningen, anders dan als gevolg van normale slijtage, blijken te zijn behept met gebreken.

3.9 De Klant staat er voor in dat hij beschikt over een Netwerkaansluitpunt en dat deze functioneert c.q. goed werkend is en dat de te leveren Dienst daarop kan worden aangesloten. Het Netwerkaansluitpunt is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Klant.

3.10 GlobalXS kan overgaan tot het (laten) uitvoeren van een risico-onderzoek, waaronder een kredietwaardigheidsonderzoek. GlobalXS kan zich hierover tevens laten informeren door derden. Naar aanleiding van een dergelijk onderzoek kan GlobalXS weigeren een Overeenkomst met de Klant te sluiten.

3.11 GlobalXS behoudt zich het recht voor om een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren en is op geen enkele wijze verplicht de Overeenkomst met de Klant aan te gaan. Weigering van de aanmelding geschiedt in ieder geval, doch niet uitsluitend, indien (i) de Klant jegens GlobalXS tekortschiet in de nakoming van enige verplichting dan wel daarmee in verzuim is, (ii) de uitkomst van het risico-onderzoek daartoe naar het inzicht van GlobalXS aanleiding geeft, (iii) de Dienst vanwege een technische reden niet kan worden geleverd aan de Klant, (iv) de Dienst niet beschikbaar is en/of beschikbaar kan worden gesteld op de door de Klant opgegeven locatie, (v) de Klant jegens GlobalXS een procedure aanhangig heeft gemaakt dan wel daarmee dreigt dan wel daarmee heeft gedreigd en (vi) de Klant niet beschikt over de benodigde c.q. vereiste Apparaten/Voorzieningen, niet zijnde de door GlobalXS in het kader van de Overeenkomst aan de Klant te leveren en/of ter beschikking te stellen Apparaten/Voorzieningen.

3.12 Voor al het gebruik, ongeacht of dat gebruik geschiedt door de Klant dan wel een willekeurige (on)bevoegde derde, van door GlobalXS aan de Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Apparaten, is de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk.

3.13 GlobalXS biedt in sommige gevallen de mogelijkheid, bijvoorbeeld via haar website, Diensten af te nemen van andere Dienstenaanbieders. Tussen GlobalXS en de Klant komt geen Overeenkomst tot stand in het geval GlobalXS slechts als handelsagent dan wel bemiddelaar van een andere Dienstenaanbieder heeft gehandeld. Alsdan komt de overeenkomst tot stand tussen de Klant en die andere Dienstenaanbieder en zijn op die overeenkomst de algemene voorwaarden van die andere Dienstenaanbieder van toepassing. GlobalXS aanvaardt ten behoeve van die andere Dienstenaanbieder geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant, ook niet indien en voor zover GlobalXS door die andere Dienstenaanbieder als hulppersoon wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld ten behoeve van de facturatie van de verschuldigde bedragen.

4. Verhuizing

4.1 Indien de Klant verhuist, dient de Klant GlobalXS uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum van de verhuizing in kennis te stellen van de verhuizing, de datum van de verhuizing en de nieuwe (adres)gegevens van de Klant. De wijze waarop voormelde kennisgeving door de Klant aan GlobalXS dient te gebeuren, staat vermeld op de website van GlobalXS, waaronder het op de website van GlobalXS aanwezige verhuisformulier. De Klant is verplicht de in bruikleen aan de Klant ter beschikking gestelde Apparaten en Voorzieningen mee te nemen naar zijn nieuwe adres. 4.2 De Klant dient GlobalXS uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum van de verhuizing schriftelijk te verzoeken een verhuizing van de Aansluiting van de Klant naar het nieuwe adres van de Klant te realiseren.

4.3 Indien de Klant de in artikel4.1 bedoelde wijzigingen in zijn/haar gegevens en/of het in artikel 4.2 bedoelde verzoek niet uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum van de verhuizing aan GlobalXS bericht, dient de Klant er rekening mee te houden dat de wijzigingen ex artikel 4.1 en/of de verhuizing ex artikel 4.2 niet voor of op de datum van de verhuizing kunnen worden gerealiseerd. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige kennisgeving aan GlobalXS van de verhuizing.

4.4 GlobalXS heeft het recht aan een verhuizing van de Aansluiting voorwaarden te verbinden.

4.5 Voor de wijziging van de gegevens van de Klant als ook voor de verhuizing van de aansluiting is de Klant in ieder geval een eenmalige vergoeding verschuldigd, welke vergoeding op de website van GlobalXS is vermeld.

4.6 De Overeenkomst tussen GlobalXS en de Klant eindigt niet als gevolg van de verhuizing, doch blijft voor, gedurende en na de verhuizing onverminderd van kracht. Indien als gevolg van de verhuizing de Klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de Dienst, heeft de Klant geen recht op een vermindering van de overeengekomen vergoedingen voor de Dienst.

4.7 GlobalXS kan niet garanderen dat de overeengekomen Dienst op het nieuwe adres van de Klant kan worden geleverd. Indien op het nieuwe adres van de Klant de Dienst niet dan wel slechts in gewijzigde vorm (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wat betreft de snelheid van de overeengekomen Dienst) kan worden geleverd, blijft de tussen GlobalXS en de Klant gesloten Overeenkomst onverminderd van kracht, als ook de op grond daarvan door de Klant aan GlobalXS verschuldigde tarieven.

5. Levering en gebruik van de Dienst

5.1 De termijn voor oplevering is mede afhankelijk van de Dienstenaanbieder, de benodigde technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Klant en de eventuele noodzakelijke wijzigingen dan wel aanpassingen ten behoeve van de levering van de Dienst. Indien GlobalXS een termijn voor de oplevering heeft opgegeven, is deze altijd indicatief. Een opgegeven oplevertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. GlobalXS garandeert dan ook op geen enkele wijze dat de oplevering zal geschieden binnen de indicatief genoemde termijn. Evenmin garandeert GlobalXS aan de Klant dat Apparaten en/of Voorzieningen binnen een bepaalde levertijd zullen worden c.q. zijn geleverd.
5.2 Indien de Klant geen datum aangeeft waarop het wenselijk is dat de Dienst is opgeleverd, heeft GlobalXS het recht de oplevering per direct te realiseren, zulks ongeacht het mogelijke gebruik dat de Klant op dat moment wellicht nog maakt van dezelfde dienst van een andere aanbieder dan GlobalXS. GlobalXS houdt alsdan aldus geen rekening met de opzegtermijn die geldt voor de Klant jegens een andere aanbieder van de Dienst. Indien de Klant daarentegen wel een datum aangeeft waarop het wenselijk is dat de Dienst is opgeleverd, zal GlobalXS trachten daar zoveel als mogelijk is rekening mee te houden, waarbij enerzijds heeft te gelden dat de Dienst niet eerder zal worden opgeleverd dan de door de Klant gewenste datum, doch anderzijds dat artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing is, zodat niet kan worden gegarandeerd dat de Dienst ook daadwerkelijk op de gewenste datum zal worden opgeleverd.

5.3 De Klant dient alle medewerking te verlenen om de oplevering van de Dienst te realiseren. De Klant dient in dit kader alle door GlobalXS gestelde instructies, voorwaarden en eisen die benodigd zijn voor het realiseren van de oplevering van de Dienst op te volgen en daaraan te voldoen, in het bijzonder die met betrekking tot de technische aspecten van de Apparaten en de Voorzieningen van/bij de Klant zelf. In geval van zelfinstallatie van de Dienst (zoals in het geval aan de Klant een zogeheten “Doe het zelf pakket” wordt verschaft) dient de Klant alle instructies, waaronder de schriftelijke instructies in een handleiding, van GlobalXS op te volgen, alsmede dient de Klant bij twijfel direct telefonisch contact op te nemen met GlobalXS. GlobalXS is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet correcte installatie door de Klant zelf.

5.4 De Klant dient tevens na oplevering van de Dienst alle door GlobalXS gestelde instructies onverwijld en correct op te volgen. GlobalXS is te allen tijde gerechtigd – en de Klant geeft daarvoor aan GlobalXS ook toestemming – om de voor de levering van de Dienst noodzakelijke technische (onderhouds)werkzaamheden (waaronder het installeren van updates en het herstarten van Apparaten) aan de Apparaten te verrichten. Evenzo dient de Klant zelf de door GlobalXS ter beschikking gestelde updates (zoals, doch niet uitsluitend, modem updates, firmware updates en software updates) te installeren. Het niet voldoen door de Klant aan de in de vorige zin bedoelde verplichtingen is geheel voor rekening en risico van de Klant zelf.

5.5 De Klant zal de Dienst gebruiken in overeenstemming met het toepasselijk recht, de bepalingen van de Overeenkomst en de door GlobalXS gegeven redelijke aanwijzingen of instructies. De Klant zal zich met name onthouden van hacking, stalking, spamming, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, openbaarmaking of verspreiding van (kinder) porno en (seksuele) intimidatie.

5.6 Om de Dienst te leveren, kan GlobalXS gebruik maken van elke daartoe geschikte techniek en elke Dienstenaanbieder die GlobalXS geboden acht. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 (Persoonlijke informatie), machtigt de Klant GlobalXS tot het aan Dienstenaanbieders verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen en volmachten die GlobalXS noodzakelijk acht om de Dienst te leveren.

5.7 De Klant is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik en het ter beschikking hebben van deugdelijke en geschikte Apparaten, die benodigd zijn voor het gebruik van de Dienst en voor het onderhouden van en oplossen van storingen in deze Apparaten. De gevolgen van het aansluiten van Apparaten die hieraan niet voldoen, waaronder mogelijke nadelige financiële gevolgen voor GlobalXS, zijn voor rekening van de Klant.

5.8 GlobalXS garandeert niet dat de Dienst continu of zonder storingen beschikbaar zal zijn. GlobalXS zal zich inspannen de door de Klant gemelde storingen in de Dienst binnen een redelijke termijn te onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen en de Klant daarvan (telefonisch) in kennis stellen. Indien een storing is veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik door de Klant dan wel als gevolg van het niet correct naleven door de Klant van door GlobalXS verstrekte mondelinge en/of schriftelijke instructies, is de Klant de kosten die GlobalXS heeft gemaakt om

de storing te verhelpen aan GlobalXS verschuldigd. De door de Klant verstrekte automatische incasso heeft tevens betrekking op deze kosten.
5.9 Indien een storing als bedoeld in het vorige lid (ook) gevolgen heeft voor diensten geleverd aan andere Klanten of derden, is GlobalXS gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten en schade in rekening te brengen aan de Klant vanaf wiens Aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij de storing en de daardoor veroorzaakte kosten in redelijkheid niet aan de Klant kunnen worden toegerekend.

5.10 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met de overeengekomen Dienst(en) wordt gemaakt, ongeacht of dat gebruik geschiedt door de Klant dan wel een (on)bevoegde derde. Evenzo is de Klant aansprakelijk voor alle kosten verbonden aan het gebruik van de overeengekomen Dienst, ongeacht of de Dienst door de Klant dan wel een (on)bevoegde derde is/wordt gebruikt. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik van de Dienst door onbevoegde derden, tot en met het moment dat dit gebruik door de Klant aan GlobalXS is gemeld en GlobalXS het gebruik van de Dienst heeft kunnen blokkeren. De Klant staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met Apparaten/Voorzieningen op de klantlocatie. De Klant dient aldus voormeld gebruik door derden, dan wel vermoedelijk gebruik, zoals in het geval van verlies / diefstal, per direct na ontdekking daarvan aan GlobalXS te melden.

5.11 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst, of van aangesloten Apparaten/Voorzieningen, is de Klant verplicht aan de door GlobalXS te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden en de als gevolg van deze hinder ontstane schade te vergoeden, voor zover deze aan hem toerekenbaar is. Indien dit naar het oordeel van GlobalXS noodzakelijk is, kan GlobalXS de Dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

5.12 De Klant zal de Dienst niet op enigerlei wijze, al dan niet op commerciële grondslag, aan derden ter beschikking stellen. Het is de Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met GlobalXS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. Voorgaande is slechts anders, indien de Klant de schriftelijke toestemming heeft van GlobalXS.

5.13 De Klant heeft de verplichting de aan de Klant geleverde producten, zoals het Doe Het Zelf Pakket, direct bij de aflevering te controleren. Vanaf de aflevering en de na de voormelde controle in ontvangstneming door de Klant zijn de geleverde producten voor risico van de Klant.

6. De Telefoondienst

6.1 GlobalXS behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Telefoondienst vanaf of naar bepaalde door GlobalXS bekendgemaakte (categorieën) van bestemmingen uit te sluiten.

6.2 De Vaste Telefoondienst wordt geleverd op basis van voice over xDSL of voice over IP dan wel op basis van carrier selectie of carrier preselectie, mits levering, activatie dan wel migratie mogelijk is.

6.3 Als de Vaste Telefoondienst op basis van voice over xDSL wordt geleverd, dient de Klant te beschikken over xDSL bij een door GlobalXS aangewezen aanbieder en een door GlobalXS, eventueel tegen nadere kosten, te verstrekken modem. Voor de verstrekking van deze modem wordt, indien noodzakelijk, een separate overeenkomst met de Klant gesloten.

6.4 GlobalXS ondersteunt geen alarmvoorzieningen en kostenregistratiesystemen (alarm-, pinlijnen, alsmede systemen waarmee de kosten van een telefoongesprek kunnen worden bijgehouden) en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van dergelijke alarmvoorzieningen en kostenregistratiesystemen.

6.5 Als de Vaste Telefoondienst op basis van carrier selectie wordt geleverd, dient de Klant de carrier selectiecode van GlobalXS te gebruiken om toegang tot de Dienst te verkrijgen.

6.6 Als de Vaste Telefoondienst op basis van voice over IP wordt geleverd, dient de Klant te beschikken over een kabel, xDSL of glasvezel-aansluiting en een door GlobalXS, eventueel tegen nadere kosten, te verstrekken internetbox.

6.7 De Klant kan gebruik maken van de Mobiele Telefoondienst na activering van de Simkaart op de door GlobalXS aangegeven wijze en plaatsing ervan in een mobiel toestel en na activering van de Dienst door GlobalXS, dit nadat de Klant daartoe met GlobalXS telefonisch contact heeft opgenomen.

6.8 De Simkaart blijft eigendom van GlobalXS. GlobalXS heeft het recht om de eigenschappen of instellingen van de Simkaart te wijzigen of deze te vervangen.

6.9 De Klant dient de Simkaart zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadiging en diefstal, onder meer door de Simkaart te beveiligen door middel van het instellen van een Wachtwoord.

6.10 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant de Simkaart op eerste verzoek van GlobalXS retourneren of op een schriftelijke aanwijzing van GlobalXS vernietigen.

6.11 Een door de Klant van GlobalXS gekocht of in gebruik genomen Apparaat, zoals een mobiel toestel, wordt geleverd onder de leverings-, onderhouds- en garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant.

6.12 GlobalXS kan uitdrukkelijk geen kwaliteits- en/of beschikbaarheidswaarden van de Telefoondienst garanderen.

7. Bundels

7.1 GlobalXS biedt diverse Bundels aan. Informatie over de aangeboden Bundels kan de Klant vinden op de website van GlobalXS. GlobalXS garandeert echter niet de volledigheid van de op de website van GlobalXS vermelde informatie, zodat de Klant wordt aangeraden voor alle en de meest recente aanbiedingen altijd contact op te nemen met de Klantenservice van GlobalXS.

7.2 Per separate Bundel wordt aangegeven wat het maximale aantal gratis belminuten, sms-jes en/of te gebruiken data is dat de Klant met de desbetreffende Bundel gedurende een factuurperiode kan gebruiken.

7.3 Indien de Klant gedurende één factuurperiode niet alle in de Bundel beschikbare belminuten, sms-jes en/of data heeft verbruikt, vervallen de niet verbruikte belminuten, sms-jes en/of data, tenzij anders is overeengekomen. Op de resterende belminuten, sms-jes en/of te gebruiken data uit een voorgaande factuurperiode kan door de Klant aldus in beginsel, tenzij anders is overeengekomen, in de opvolgende factuurperiode geen aanspraak meer worden gemaakt.

7.4 Indien het aantal van de Bundel deel uitmakende belminuten, sms-jes of te gebruiken data wordt overschreden, worden de normale standaard Tarieven in rekening gebracht, zoals deze zijn vermeld op de website van GlobalXS. 7.5 Indien met de Klant een Bundel is overeengekomen, kan daarvan met ingang van de eerstvolgende factuurperiode gebruik worden gemaakt.

7.6 Een Bundel kan uitsluitend in combinatie met een separate Dienst worden overeengekomen. Indien de Klant op enig moment geen gebruik meer maakt van de Dienst in combinatie waarmee de Bundel is overeengekomen, vervalt daarmee tevens de Bundel en is de Klant voor de overige Diensten die de Klant afneemt de normale tarieven, zoals deze zijn vermeld op de website van GlobalXS, verschuldigd.

7.7 De Klant kan de overeengekomen Bundel voorafgaand aan iedere factuurperiode met onmiddellijke ingang telefonisch opzeggen. Vanaf het moment van de opzegging is de Klant de gebruikelijke Tarieven verschuldigd zoals die staan vermeld op de website van GlobalXS.

7.8 Een Bundel geldt niet met betrekking tot de navolgende telefoonnummers: 118, 09xx-nummers (informatie en amusement), 067-nummers (internet belnummers), 084-, 088- en 087-nummers en semafoon- en buzzeroproepen en eventueel andere op de Website genoemde nummers. Voor de in de vorige zin bedoelde nummers gelden de gebruikelijke Tarieven, zoals deze op de website van GlobalXS staan vermeld.

8. De Internetdienst

8.1 De Klant dient het door GlobalXS toegewezen IP-adres te gebruiken. GlobalXS kan dit IP-adres te allen tijde wijzigen.

8.2 GlobalXS controleert niet de inhoud van de via de Internetdienst voor de Klant toegankelijke informatie en controleert evenmin of deze informatie virussen en dergelijke bevat. GlobalXS aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt GlobalXS zich het recht voor om informatie, waarvan GlobalXS in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter heeft, niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen.

8.3 Indien de Klant virusscanning als aanvullende dienst afneemt, zal GlobalXS de voor de Klant bestemde e- mailberichten zorgvuldig controleren op virussen, maar GlobalXS geeft geen garantie dat alle e-mailberichten vrij van virussen zullen zijn.

8.4 De Klant zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

8.5 Het is de Klant niet toegestaan om storingen of congesties in het Netwerk of op het internet te veroorzaken of anderszins onrechtmatig jegens GlobalXS of derden te handelen.

8.6 Indien de Klant de door GlobalXS aan de Klant toegewezen opslagruimte overschrijdt, is GlobalXS gerechtigd (een deel van) de opgeslagen informatie van haar systemen te verwijderen.

8.7 Indien de Internetdienst op basis van xDSL wordt geleverd, zal GlobalXS de Klant tevens kosten in rekening brengen voor het huren van de xDSL-lijn (i.e. “kosten doorbelasting lijnhuur”), zulks indien en voor zover de Klant geen telefoonabonnement (niet zijnde internetplusbellen) heeft bij KPN. Deze kosten worden in de welkomstbrief vermeld.

8.8 GlobalXS kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheid en geen beschikbaarheids- en/of capaciteitswaarden van de Internetdienst garanderen. De snelheid van de internetverbinding is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder – doch niet uitsluitend – de soort verbinding (zoals bijvoorbeeld xDSL of glasvezel), de afstand tussen de wijkcentrale en het door u opgegeven Aansluitadres, de kwaliteit van de (telefoon)lijn tussen de wijkcentrale en het door u opgegeven Aansluitadres, de kwaliteit van de kabels tussen het modem en/of uw computer en/of het Netwerkaansluitpunt, de door de Klant gebruikte hardware, zoals de computer van de Klant etc. GlobalXS is niet aansprakelijk voor snelheidsverliezen die optreden als gevolg van dergelijke externe – niet in de risicosfeer van GlobalXS – liggende factoren. GlobalXS garandeert dan ook nimmer een bepaalde snelheid van de Internetdienst. Evenmin garandeert GlobalXS de ongestoorde en ononderbroken levering van de Internetdienst, aangezien zulks niet mogelijk is.

8.9 Indien GlobalXS aan de Klant een modem ter beschikking stelt, geschiedt zulks op basis van bruikleen. Het modem blijft aldus eigendom van GlobalXS en wordt slechts ter beschikking gesteld voor uitsluitend de duur van de Overeenkomst betreffende de Dienst waarvoor het modem ter beschikking is gesteld. In het geval van de beëindiging van de Dienst, waarvoor het modem ter beschikking is gesteld, dient het modem binnen veertien dagen na datum beëindiging van de Dienst aan GlobalXS geretourneerd te zijn, zulks conform de op de website van GlobalXS voorgeschreven wijze.

8.10 Indien de Klant het modem niet op de in de vorige bepaling aangegeven wijze aan GlobalXS retourneert, zal GlobalXS de Klant de kosten voor het modem, welke kosten staan vermeld op de website van GlobalXS, bij de Klant in rekening brengen. Indien de Klant het modem wel op de voorgeschreven wijze aan GlobalXS heeft geretourneerd, doch blijkt dat het modem is beschadigd dan wel niet meer werkzaam is, anders dan als gevolg van normale slijtage, is de Klant eveneens het op de website van GlobalXS vermelde bedrag als vergoeding aan GlobalXS verschuldigd. De door de Klant verstrekte automatische incasso geldt tevens ten aanzien van de in onderhavige bepaling bedoelde kosten.

8.11 Aan het gebruik van het internet kunnen risico’s verbonden zijn, zoals ook expliciet is bepaald in artikel 9.5 van onderhavige algemene voorwaarden. De Klant dient zich daarvan bewust te zijn en maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, zulks conform het bepaalde in artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden.

9. De Mobiele Internetdienst

9.1 Met de Mobiele Internetdienst van GlobalXS is het mogelijk via een mobiel toestel toegang te krijgen tot de Internetdienst.

9.2 Voor de levering van de Mobiele Internetdienst via de mobiele telefoon van de Klant, ontvangt de Klant van GlobalXS een SIM-kaart. Na activering en plaatsing van de SIM-kaart in de mobiele telefoon door de Klant op de door GlobalXS aangegeven wijze en na activering door GlobalXS van de Dienst, nadat de Klant daartoe met GlobalXS telefonisch contact heeft opgenomen, kan de Klant gebruik maken van de Mobiele Internetdienst. Hetgeen in artikel 6 is bepaald ten aanzien van de Mobiele Telefoondienst, meer in het bijzonder ten aanzien van de SIM-kaart, is van overeenkomstige toepassing.

9.3 Voor de levering van de Mobiele Internetdienst via een ander mobiel toestel dan de mobiele telefoon van de Klant, zoals bijvoorbeeld een laptop, ontvangt de Klant van GlobalXS een USB-modem. De USB-modem wordt aan de Klant op basis van bruikleen ter beschikking gesteld. Hetgeen in artikel 8 ten aanzien van het modem is bepaald, is ten aanzien van de USB-modem van overeenkomstige toepassing.

9.4 De kosten die aan het gebruik van de Mobiele Internetdienst zijn verbonden, worden berekend op basis van het overeengekomen tarief te vermenigvuldigen met de door de Klant verbruikte data uitgedrukt in MB, waarbij heeft te gelden dat de kosten per KB worden afgerekend.

9.5 De Klant dient zijn dataverbruik scherp in de gaten te houden, dit in het bijzonder wanneer de Klant gebruik maakt van de Mobiele Internetdienst in het buitenland, zulks teneinde hoge kosten te voorkomen. GlobalXS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik door de Klant van de met de Klant overeengekomen Mobiele Internetdienst en de aan het gebruik van de Mobiele Internetdienst verbonden risico’s. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de Mobiele Internetdienst, teneinde risico’s te voorkomen, zoals risico’s verbonden c.q. verband houdende met “spam”, “phishing”, “spyware”, “trojans” en overige “malware”. De Klant verklaart en staat er voor in dat hij zich voldoende heeft geïnformeerd omtrent de voornoemde en andere risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de Mobiele Internetdienst en dat hij afdoende maatregelen zal treffen, al dan niet met behulp van software, teneinde dergelijke risico’s zoveel als mogelijk is uit te sluiten.

9.6 Aan het gebruik van de Mobiele Internetdienst kunnen naast de Tarieven die GlobalXS voor het dataverbruik aan de Klant in rekening brengt andere bijkomende kosten verbonden zijn, waaronder kosten die moeten worden betaald om toegang te krijgen tot bepaalde websites en andere door derden op het internet beschikbaar gestelde informatie.

9.7 Artikel 15 van onderhavige algemene voorwaarden is, ongeacht de eigen verantwoordelijkheid van de Klant, van overeenkomstige toepassing in het geval van afwijkend dataverbruik.

9.8 Teneinde van de Mobiele Internetdienst gebruik te kunnen maken, dient de Klant er voorts zorg voor te dragen dat hij beschikt over de Apparaten die benodigd zijn voor het kunnen leveren van de Mobiele Internetdienst, zoals ook is bepaald in artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden. Deze Apparaten dienen te voldoen aan de vereiste specificaties. De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en correcte instelling van de Apparaten die de Klant voor de levering van de Dienst gebruikt. De Klant is verantwoordelijk voor het invoeren van de door GlobalXS aan de Klant ten behoeve van de levering van de Mobiele Internetdienst verstrekte gegevens. GlobalXS is nimmer verantwoordelijk voor de wijze waarop de Klant de Apparaten, die de Klant gebruikt om van de Mobiele Internetdienst gebruik te kunnen maken, heeft ingesteld.

9.9 Hetgeen voor het overige in onderhavige algemene voorwaarden, waaronder artikel 8, is bepaald, is voor zoveel als mogelijk is en voor zover daarvan in onderhavig artikel niet is afgeweken van overeenkomstige toepassing op de Mobiele Internetdienst. Dit betekent onder meer dat GlobalXS geen minimumsnelheid en geen beschikbaarheids- en/of capaciteitswaarden van de Mobiele Internetdienst kan garanderen. De snelheid waarmee de data worden geleverd, is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder – doch niet uitsluitend – de door de Klant gebruikte Apparaten en de technische specificaties van die Apparaten, de instellingen van de door de Klant gebruikte Apparaten, de plaats waarop van de Mobiele Internetdienst gebruikt wordt gemaakt, zulks in verband met de dekkingsgraad c.q. de beschikbaarheid van de Mobiele Internetdienst die per plaats kan verschillen.

9.10 GlobalXS is voor de levering van de Dienst afhankelijk van de medewerking van derden en door die derden ingeschakelde derden, zoals – doch niet uitsluitend – (toe)leveranciers. GlobalXS is nimmer aansprakelijk jegens de Klant indien GlobalXS als gevolg van de afhankelijkheid van vorenbedoelde derden, ongeacht de reden daarvan, tijdelijk dan wel definitief niet in staat is de Dienst deels dan wel geheel te leveren, in welke situatie heeft te gelden dat aan de zijde van GlobalXS geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

10. De SMS-dienst

10.1 GlobalXS garandeert niet dat een via de SMS-dienst verzonden bericht altijd (tijdig) aankomt op de gewenste bestemming of dat een dergelijk bericht altijd kan worden ontvangen.

10.2 GlobalXS behoudt zich het recht voor om het versturen van berichten via de SMS- dienst vanaf of naar bepaalde door GlobalXS bekendgemaakte (categorieën) van bestemmingen uit te sluiten. Verder behoudt GlobalXS zich het recht voor om de omvang van het berichtenverkeer te beperken door inkomende berichten niet of niet direct af te leveren.

10.3 De Klant ziet er op toe dat door het gebruik van de SMS-dienst geen storing of schade wordt veroorzaakt bij GlobalXS of anderen, daaronder begrepen de ontvangers van de door de Klant verstuurde berichten. De Klant is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt als gevolg van de wijze waarop hij van de SMS-dienst gebruik maakt.

10.4 GlobalXS controleert niet de inhoud van via de SMS-dienst verzonden of ontvangen berichten. GlobalXS aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt GlobalXS zich het recht voor om berichten, waarvan GlobalXS in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter hebben, niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen.

11. De Contentdienst

11.1 Met de Telefoondienst van GlobalXS kan – indien en voor zover dat technisch mogelijk is – via een mobiel of vast toestel gebruik gemaakt worden van de Contentdienst.

11.2 Middels de premium sms-dienst kan de Klant zich aanmelden voor het versturen en ontvangen van sms- berichten met specifieke Content zoals – doch niet uitsluitend- ringtones, logo’s, chatberichten, quizzen, spelletjes, televoting en informatie.

11.3 De Klant is voor het gebruik van de Contentdienst, die de Klant van derden afneemt, de daarvoor door die derden vastgestelde tarieven en kosten verschuldigd. GlobalXS brengt namens deze derden de kosten in rekening bij de Klant middels de factuur.

11.4 Voor premium sms-berichten, zowel ontvangen als verzonden, geldt een hoger tarief dan gebruikelijk is voor ‘reguliere’ SMS-berichten. De verrekening van kosten gebeurt per verzonden bericht, per ontvangen bericht of op basis van een abonnementsvorm.

11.5 De Klant heeft de mogelijkheid om zijn mobiele telefoonnummer kosteloos te blokkeren voor het gebruik van betaalde SMS-diensten. De wijze waarop staat vermeld op de website van GlobalXS.

11.6 GlobalXS is nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en werking van de Contentdiensten zoals de premium sms-diensten, en/of overige (mobiele) diensten, die de Klant van derden afneemt. Hetgeen in artikel 10.1 tot en met artikel 10.4 is bepaald ten aanzien van de SMS-dienst is van overeenkomstige toepassing op de Contentdienst.

11.7 Artikel 11.1 tot en met artikel 11.6 van onderhavige algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op premium sms-berichten die geen deel uit maken van een premium sms-dienst.

12. Telefoonnummers, nummerportabiliteit, overzetten bestaande xDSL- en glasvezelaansluiting

12.1 GlobalXS zal ten behoeve van voice over xDSL, voice over IP of de Mobiele Telefoondienst een nieuw telefoonnummer aan de Klant toekennen of hem, indien en voor zover zulks mogelijk is, in staat stellen zijn nummer te behouden dat hij bij een andere aanbieder in gebruik heeft, mits die aanbieder hieraan meewerkt. GlobalXS brengt hiervoor aan de Klant kosten in rekening, welke kosten zijn vermeld op de website van GlobalXS.

12.2 GlobalXS kan het aan de Klant toegekende telefoonnummer wijzigen of intrekken, bijvoorbeeld als dat naar het oordeel van GlobalXS nodig is voor het goed functioneren van de Telefoondienst of indien GlobalXS dat op grond van wet- en regelgeving verplicht is. GlobalXS zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Klant.

12.3 De Klant kan het telefoonnummer, dat hij reeds voor de contractsluiting met GlobalXS heeft, behouden indien de beëindiging van de levering van de Dienst plaatsvindt ten gevolge van een rechtsgeldige beëindiging van de Overeenkomst en de nieuwe aanbieder aan de nummerportabiliteit meewerkt.

12.4 Het porteren van nummers is afhankelijk van de medewerking van de andere aanbieder. GlobalXS garandeert dan ook op geen enkele wijze dat het mogelijk is een reeds bestaand nummer te behouden bij het aangaan van de Overeenkomst en/of na de beëindiging van de Overeenkomst. GlobalXS is niet aansprakelijk voor het geval nummerportering niet slaagt of vertraging oploopt.

12.5 Indien de Klant een Overeenkomst met GlobalXS sluit, is de Klant, behoudens die gevallen dat GlobalXS schriftelijk uitdrukkelijk anders aan de Klant bericht, zelf verantwoordelijk voor de beëindiging van de overeenkomst met zijn vorige aanbieder.

12.6 De Klant kan eveneens de bestaande xDSL- en/of glasvezelaansluiting behouden, indien de vorige aanbieder van de Klant daaraan meewerkt en zulks mogelijk is. Indien zulks het geval is, machtigt de Klant GlobalXS tot het overzetten van de aanwezige xDSL- en/of glasvezelaansluiting naar GlobalXS. De Klant blijft wel te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) opzegging van zijn contract(en) met zijn vorige aanbieder. GlobalXS is daarvoor nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk.

13. Toegangscode, Wachtwoord en E-mailadres

13.1 Indien benodigd voor het gebruik van de Dienst, verkrijgt de Klant van GlobalXS een Toegangscode en Wachtwoord. De Toegangscode en het Wachtwoord zijn strikt persoonlijk. De Klant is verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk voor al het gebruik dat wordt gemaakt van de Toegangscode en het Wachtwoord en zal de Toegangscode en het Wachtwoord vertrouwelijk houden, hetgeen onder andere betekent dat hij deze niet in de nabijheid van de Simkaart of zijn Apparaat zal bewaren. De Klant is gehouden verlies, diefstal, kennisneming of misbruik door een derde van de Toegangscode of het Wachtwoord direct te melden aan GlobalXS. Tot en met het tijdstip van de blokkering van de Dienst door GlobalXS, zulks direct aansluitend op de melding van de Klant aan GlobalXS, is de Klant aansprakelijk voor alle schade (waaronder doch niet uitsluitend aan de Dienst verbonden kosten), die voortvloeien uit het gebruik dat met de Toegangscode of Wachtwoord wordt gemaakt.

13.2 Aan de toekenning van de Toegangscode, Wachtwoord en e-mailadres kan de Klant geen rechten ontlenen. GlobalXS blijft eigenaar van de Toegangscode en het e-mailadres.

13.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst voor de levering van de Internetdienst zal het e-mailadres met de eventueel daarbij behorende domeinnaam geblokkeerd worden en berichten, webpagina’s of andere gegevens die nog op de systemen van GlobalXS staan worden verwijderd. De Klant kan een e-mailadres behouden onder door GlobalXS gestelde voorwaarden.

13.4 GlobalXS zal in opdracht van de Klant tegen betaling van de daarvoor geldende tarieven en kosten de registratie van domeinnamen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland verzorgen. GlobalXS aanvaardt ter zake van de keuze en het gebruik van de domeinnaam door de Klant geen aansprakelijkheid.

14. De Televisiedienst

14.1 GlobalXS Televisie is de Dienst van GlobalXS inhoudende levering van een pakket televisiezenders en radiozenders die door de ether worden uitgezonden en door middel van gebruikmaking van de in het door GlobalXS aan de Klant toegezonden Doe het zelf pakket ter beschikking gestelde Conax-kaart met activeringscode, digitale binnen/buitenantenne en DVB- tuner kan worden ontvangen, zulks tegen betaling door de Klant van abonnementsgeld aan GlobalXS en de door GlobalXS vastgestelde vergoeding voor het Doe het zelf pakket, alsmede de aansluitkosten.

14.2 Het Doe het zelf pakket behorend bij de Televisiedienst bestaat uit een handleiding, afstandsbediening, DVB- tuner, antenne en een Scartkabel.

14.3 GlobalXS zal zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst zorgdragen voor de activering van de Conax-card op het omroepnetwerk waarop de Televisiedienst kan worden ontvangen.

14.4 De Klant draagt zelf zorg voor de installatie van de ontvangen Apparaten/Voorzieningen en de aansluiting van Apparaten/Voorzieningen op het omroepnetwerk waarop de Televisiedienst kan worden ontvangen, een en ander conform de door GlobalXS in de met het Doe het zelf pakket geleverde handleiding verstrekte instructies.

14.5 De aan de Klant met het Doe het zelf pakket verstrekte Apparaten/Voorzieningen, zoals de DVB-Tuner, de antenne, de Conax-Card en de Scartkabel, blijven het eigendom van GlobalXS en worden uitsluitend op basis van bruikleen aan de Klant ter beschikking gesteld, zulks voor de duur van de Overeenkomst. In het geval van de beëindiging van de Dienst, waarvoor de Apparaten/Voorzieningen ter beschikking zijn gesteld, dienen deze binnen veertien dagen na datum beëindiging van de Dienst aan GlobalXS geretourneerd te zijn, zulks conform de op de website van GlobalXS voorgeschreven wijze.

14.6 Indien de Klant de Apparaten/Voorzieningen niet op de in de vorige bepaling aangegeven wijze aan GlobalXS retourneert, zal GlobalXS de Klant daarvoor kosten in rekening brengen, welke kosten staan vermeld op de website van GlobalXS. Indien de Klant de Apparaten/Voorzieningen wel op de voorgeschreven wijze aan GlobalXS heeft geretourneerd, doch blijkt dat een of meerdere van de Apparaten/Voorzieningen zijn beschadigd dan wel niet meer werkzaam zijn, anders dan als gevolg van normale slijtage, is de Klant eveneens kosten aan GlobalXS verschuldigd, welke kosten per Apparaat/Voorziening op de website van GlobalXS staan vermeld. De door de Klant verstrekte automatische incasso geldt tevens ten aanzien van de in onderhavige bepaling bedoelde kosten.

14.7 GlobalXS garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken levering van de Televisiedienst. De levering is afhankelijk van meerdere externe buiten de macht van GlobalXS gelegen factoren, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de weersomstandigheden, de isolatie van de woning van de Klant c.q. de ruimte waarin de Apparaten/Voorzieningen zijn geïnstalleerd, de omliggende bebouwing, de afstand tussen de digitale antenne en de DVB tuner en de dekkingsgraad van de Dienst.

14.8 Voorts is de levering van de Dienst afhankelijk van de beschikbaarheid daarvan op het Aansluitadres. Op de website van GlobalXS kan de Klant met behulp van een postcodecheck controleren of en in welke mate de Dienst op zijn Aansluitadres beschikbaar is.

14.9 Het is de Klant verboden gebruik te maken van de Dienst en de met de levering van de Dienst ontvangen content, waaronder televisieprogramma’s en radioprogramma’s, anders dan op het Aansluitadres en anders dan in huiselijke kring en/of anders dan voor eigen op grond van Nederlandse wetgeving toegestaan gebruik. Het is de Klant aldus verboden de ontvangen Dienst en de met de levering van de Dienst ontvangen content geheel dan wel gedeeltelijk, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken anders dan ten behoeve van het gebruik in de huiselijke kring. Het delen of doorlijnen van signalen met andere huishoudens, daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en andere collectieve huisvesting, zoals woongroepen, is niet toegestaan.

14.10 Het is de Klant verboden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een of meerdere derden. Evenzo is het de Klant verboden de door GlobalXS aan de Klant ter beschikking gestelde Apparaten/Voorzieningen, zoals de Conax-Card, de digitale binnnen/buiten antenne of de DVB tuner, aan derden, niet zijnde de Klant, over te dragen dan wel op andere wijze, voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, ter beschikking te stellen.

14.11 Het is de Klant verboden de Dienst af te nemen op een andere locatie dan het door de Klant aan GlobalXS opgegeven Aansluitadres. Het is de Klant verboden – bijvoorbeeld gedurende vakanties – de Dienst af te nemen op een Aansluitadres dat niet is gelegen in Nederland. De Klant dient aldus een Aansluitadres in Nederland te hebben, bij gebreke waarvan de Dienst niet aan de Klant kan worden geleverd.

14.12 Het is de Klant verboden de hoedanigheid van de aan de Klant ter beschikking gestelde Conax-Card te wijzigen, zulks mede – doch niet uitsluitend – vanwege de aanwezigheid van de op de software rustende intellectuele eigendomsrechten. De Klant heeft slechts een niet overdraagbaar en niet exclusief recht de aan de Klant verstrekte Apparaten/Voorzieningen te gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst en met inachtneming van de in onderhavig artikel gestelde beperkingen. Het is de Klant aldus niet toegestaan de aan de Klant verstrekte software, zoals deze onder meer aanwezig is op de Conax-Card, te wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen dan wel op andere wijze geheel dan wel gedeeltelijk aan derden over te dragen en/of ter beschikking te stellen.

14.13 Voor de levering van de Televisiedienst is GlobalXS afhankelijk van de medewerking van derden en door die derden ingeschakelde derden, zoals – doch niet uitsluitend – (toe)leveranciers van televisieprogramma’s. GlobalXS is nimmer aansprakelijk jegens de Klant indien GlobalXS als gevolg van de afhankelijkheid van vorenbedoelde derden, ongeacht de reden daarvan, tijdelijk dan wel definitief niet in staat is de Dienst deels dan wel geheel te leveren, in welke situatie heeft te gelden dat aan de zijde van GlobalXS geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

14.14 Naast het standaardpakket levert GlobalXS tevens aanvullende pakketten, aan welke pakketten aanvullende abonnementskosten zijn verbonden. Op de website van GlobalXS staat vermeld wat het standaardpakket omvat en uit welke televisiezenders de eventuele aanvullende pakketten bestaan.

15. Beëindiging of onderbreking van de Dienst

15.1 GlobalXS kan de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, indien dit naar het oordeel van GlobalXS gewenst of noodzakelijk is voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

15.2 GlobalXS kan de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, onderbreken, opschorten of beperken:

(a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het Netwerk;

(b) indien de Klant in verzuim is met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens GlobalXS;

(c) indien de Klant de in rekening gebrachte kosten voor Contentdiensten, waaronder de betaalde sms-diensten van derden oftewel de premium sms-diensten en/of overige (mobiele) diensten, niet dan wel niet volledig betaalt, waardoor de Klant in verzuim is met de voldoening met zijn betalingsverplichtingen jegens GlobalXS;

(d) indien de Klant is tekortgeschoten dan wel tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel redelijkerwijs door GlobalXS kan worden aangenomen dat de Klant zal tekortschieten en deze niet nakoming beëindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Dienst rechtvaardigt;

(e) indien GlobalXS constateert dat in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd worden, hetgeen zich bijvoorbeeld onder meer, doch niet uitsluitend, kan voordoen in het geval van diefstal en/of fraude;

(f) indien de Klant gedurende zes (6) achtereenvolgende maanden geen gebruik maakt van een Gebruiksafhankelijke Dienst;

(g) indien GlobalXS, na zich daartoe te hebben ingespannen, de Klant niet op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken;

(h) indien GlobalXS de Dienst niet langer kan leveren, omdat de overeenkomst met derden, waarvan GlobalXS voor de levering van de Dienst afhankelijk is, is dan wel wordt beëindigd;

(i) indien de Klant bij dan wel na het aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens aan GlobalXS heeft verstrekt; (j) indien de Klant heeft nagelaten wijzigingen in zijn gegevens aan GlobalXS te berichten.

15.3 De verplichting tot betaling van de kosten en tarieven als bedoeld in artikel 17, en van de overige verschuldigde vergoedingen, blijft gedurende een buitengebruikstelling bestaan.

15.4 Tot levering van de Dienst wordt weer overgegaan indien de Klant binnen een door GlobalXS gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en/of zekerheid heeft gesteld overeenkomstig artikel 18. GlobalXS kan hiervoor (administratie)kosten in rekening brengen. GlobalXS behoudt zich tevens het recht voor de gehele Overeenkomst te beëindigen, onverlet de aansprakelijkheid van de Klant voor de onder de Overeenkomst nog aan GlobalXS verschuldigde bedragen.

15.5 GlobalXS zal zich inspannen de Klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn, (telefonisch) in kennis te stellen van de beëindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Dienst ingevolge het bepaalde in de vorige leden, zulks behoudens het geval dat er sprake is van verzuim aan de zijde van de Klant.

16. Eigendom en bescherming van Voorzieningen

16.1 De Klant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in Voorzieningen en/of Apparaten aan te brengen of deze te verplaatsen dan wel deze door anderen dan GlobalXS te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van GlobalXS.

16.2 De Klant zal de op de Voorzieningen en/of Apparaten aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

17. Tarieven, kosten en betaling

17.1 De Klant is voor het gebruik van de Dienst de daarvoor geldende tarieven en kosten verschuldigd. Deze tarieven en kosten, en eventuele wijzigingen daarvan, worden door GlobalXS vermeld in advertenties of op de Website. Een overzicht van deze tarieven en kosten zijn bij GlobalXS kosteloos verkrijgbaar.

17.2 Deze tarieven en kosten omvatten niet de vergoedingen die de Klant aan derden verschuldigd is voor door deze derden aan de Klant geleverde aanvullende diensten, waaronder doch niet uitsluitend vergoedingen voor het gebruik van buitenlandse netwerken (“roaming”), kosten verbonden aan bijvoorbeeld “streaming” of Contentdiensten waaronder premium sms-diensten en/of overige (mobiele) diensten. De Klant gaat ermee akkoord dat GlobalXS deze kosten incasseert voor betaalde SMS-diensten van derden, ook wel Premium SMS diensten genoemd, Contentendiensten en/of overige (mobiele) diensten. De Klant aanvaardt dat deze kosten door GlobalXS via de factuur in rekening worden gebracht, de Klant is derhalve gehouden de betaling aan GlobalXS te verrichten. De door de Klant aan GlobalXS verstrekte machtiging tot automatische incasso is tevens bedoeld voor deze kosten en tarieven.

17.3 GlobalXS kan de tarieven en kosten na voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van een termijn van vier (4) weken wijzigen. In ieder geval worden de tarieven eenmaal per jaar, zulks per 1 januari van ieder jaar worden gewijzigd, in die zin dat de tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage.

17.4 Indien de Klant voor het gebruik van de Dienst een maximale gebruiksduur tegen een vast tarief is overeengekomen, wordt het extra gebruik op basis van gebruikte eenheden in rekening gebracht. Het ongebruikte deel van de overeengekomen maximale gebruiksduur vervalt bij het einde van de betreffende maand. Gebruiksonafhankelijke tarieven en kosten worden vooraf gefactureerd.

17.5 Voor elke met behulp van de Dienst totstandgekomen verbinding (er wordt daadwerkelijk verbinding gemaakt met het door de Klant gebelde nummer) wordt een vast, éénmalig tarief in rekening gebracht (“starttarief”). Tenzij anders vermeld, wordt de Dienst,die op basis van gebruikte eenheden wordt afgenomen, in eenheden van één (1) seconde gefactureerd.

17.6 Betaling geschiedt per automatische incasso, tenzij anders overeengekomen (in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden). De Klant verleent GlobalXS tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso om alle verschuldigde bedragen van het door de Klant aan GlobalXS verstrekte rekeningnummer af te schrijven. De verstrekte machtiging tot automatische incasso geldt aldus ook voor alle eenmalige kosten die de Klant aan GlobalXS is verschuldigd, zoals onder meer de kosten zoals die zijn bedoeld in de artikelen 8.10 en 17.15 van deze algemene voorwaarden.

17.7 Tenzij anders vermeld, wordt de Klant door of namens GlobalXS maandelijks gefactureerd voor het gebruik van de Dienst, onverminderd GlobalXS’s recht alsdan niet gefactureerde tarieven en kosten op een later moment alsnog in rekening te brengen. Indien de factuur in een bepaalde maand minder bedraagt dan een door GlobalXS vastgesteld bedrag, kan dit bedrag in de daaropvolgende maand worden gefactureerd. Indien het voornoemde bedrag in drie (3) opeenvolgende maanden niet wordt overschreden, kan evenwel in de derde maand een factuur worden gezonden voor het gebruik van de Dienst in de voorafgaande drie maanden. GlobalXS kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen.

17.8 De Klant ontvangt de eerste factuur normaliter binnen 21 dagen na de technische oplevering van de Dienst door GlobalXS. Vanaf het moment van de technische oplevering van de Dienst door GlobalXS is de Klant de overeengekomen tarieven verschuldigd. De feitelijke installatie van de Dienst door de Klant (zoals de installatie door de Klant van bijvoorbeeld het modem dan wel van de door de Klant ontvangen sim-kaart) is niet van invloed op het moment waarop de tarieven zijn verschuldigd. Vertragingen in de feitelijke door de Klant te verrichten installatie zijn voor rekening en risico van de Klant en geven nimmer recht op restitutie van in rekening gebrachte tarieven en kosten.

17.9 De Klant ontvangt de facturen in beginsel uitsluitend langs elektronische weg op het door de Klant verstrekte e-mailadres. Indien de Klant de factuur toch (ook) per post wenst te ontvangen, dient de Klant zulks schriftelijk aan GlobalXS te verzoeken, welk verzoek in beginsel alleen wordt gehonoreerd als de Klant niet in het bezit is van een e-mailadres. Voor toezending van facturen langs een andere weg dan de elektronische weg brengt GlobalXS administratiekosten in rekening, welke staan vermeld op de website van GlobalXS.

17.10 De Klant zal facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum voldoen, tenzij hij de factuur betwist overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, is hij vanaf de Vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval wordt het aan GlobalXS verschuldigde bedrag vermeerderd met een contractuele rente van 1% per maand over iedere dag dat de Klant na de Vervaldatum in gebreke blijft de betreffende factuur te voldoen. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, die als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van de Klant ontstaan, komen ten laste van de Klant. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over het door de Klant verschuldigde bedrag.

17.11 Indien een factuur naar het oordeel van de Klant onjuist of onvolledig is, zal de Klant GlobalXS daarvan vóór de Vervaldatum in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Klant onjuist zijn. De Klant blijft gehouden het onbetwiste deel van een factuur overeenkomstig het voorgaande lid te voldoen. De Klant gaat ermee akkoord dat, behoudens tegenbewijs, de administratie van GlobalXS als bewijs geldt voor het gebruik door de Klant van de Dienst en de door de Klant verschuldigde bedragen.

17.12 Klachten die betrekking hebben op het bedrag dat op de factuur voor een Premium SMS-dienst staan vermeld dient de Klant binnen 2 maanden na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling zal worden genomen en GlobalXS ter zake daarvan niet aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook.

17.13 Een beroep op verrekening door de Klant, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is uitgesloten.

17.14 Indien de betaling door de Klant aan GlobalXS, door middel van creditcard, automatische incasso, acceptgiro dan wel andere wijze, wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd, zal GlobalXS (administratie)kosten van in ieder geval een bedrag ad € 10,= (zegge: tien euro) aan de Klant in rekening brengen voor elke maal dat de betaling wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd. De annulering of niet-honorering van de betaling en het in rekening brengen van voornoemd bedrag laat onverlet het bepaalde in het negende lid van dit artikel.

17.15 Alle vermelde tarieven en kosten zijn exclusief 21% BTW, zulks tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

18. Kredietlimiet en zekerheid

GlobalXS kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een kredietlimiet op de rekening van de Klant toepassen en/of betaling van een borgsom of tussentijdse betaling eisen. GlobalXS kan te allen tijde de borgsom van de Klant aanwenden voor het vergoeden van kosten, verliezen of schade die gemaakt of opgelopen zijn, omdat de Klant zich niet aan de Overeenkomst heeft gehouden of omdat de Klant enig aan GlobalXS verschuldigd bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan.

19. Aansprakelijkheid en overmacht

19.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van GlobalXS, haar leidinggevenden en/of ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van GlobalXS, op welke grond dan ook, jegens de Klant of jegens anderen die via de Klant aanspraken maken beperkt tot, ter keuze van GlobalXS:
(i) vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Klant ter zake van de Dienst heeft voldaan; of

(ii) betaling door GlobalXS van de kosten om een gelijkwaardige dienst te laten leveren.

19.2 GlobalXS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet.

19.3 GlobalXS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer – doch niet uitsluitend – worden gerekend: (i) niet-beschikbaarheid van de Dienst, vertraging in de levering van de Dienst of storingen en gebreken in netwerken, informatie, producten of diensten van derden (inclusief Dienstenaanbieders), (ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

19.4 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk aan GlobalXS te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

20. Vrijwaring

De Klant vrijwaart GlobalXS voor, en zal GlobalXS alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens GlobalXS, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met (i) het gebruik van de Dienst door de Klant of door derden via de Aansluiting of via de Toegangscode en/of het Wachtwoord van de Klant, welk gebruik in strijd is met de bepalingen van de Overeenkomst, of (ii) het door de Klant op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van de Overeenkomst of (iii) de in opdracht van de Klant geregistreerde domeinnaam.

21. Persoonlijke informatie

21.1 De Klant gaat ermee akkoord en machtigt GlobalXS en de aan GlobalXS gelieerde rechtspersonen om zijn persoonsgegevens te verwerken, een en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de volgende doeleinden:
(a) het noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de Klant gemaakte afspraken/gesloten overeenkomst, waaronder het kunnen leveren van de Dienst, inclusief de facturering daarvan;

(b) het noodzakelijk is voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen van GlobalXS;
(c) het noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Klant;
(d) het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van GlobalXS en/of de Klant, waaronder is begrepen het door GlobalXS gevoerde kredietbeleid, het kredietbeheer en het onderhoud van de kredietgegevens.
(e) het toepassen van het kredietbeleid van GlobalXS op de aanmelding van de Klant voor de Dienst en op het gebruik van de Dienst door de Klant;
(f) voor het lopend kredietbeheer van de rekening(en) van de Klant bij GlobalXS of aan GlobalXS gelieerde rechtspersonen, inclusief het (doen) innen van verschuldigde bedragen;
(g) het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben;
(h) marktonderzoek en verkoopactiviteiten, waaronder begrepen activiteiten gericht op productontwikkeling, promotie en marketing.

21.2 De Klant gaat ermee akkoord dat GlobalXS de verkeersgegevens van de Klant verwerkt voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van (i) levering van de Diensten c.q. het overbrengen van communicatie (ii) de facturering voor de Diensten, (iii) marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot de Diensten of de levering van Diensten met een toegevoegde waarde, (iv) geschillenbeslechting, (v) verkeersbeheer, (vi) behandeling van verzoeken om inlichtingen van de Klant en (vii) opsporing en bestrijding van fraude en het anderszins nakomen van wettelijke verplichtingen.

21.3 GlobalXS is gerechtigd persoonsgegevens en verkeersgegevens te verstrekken aan een onafhankelijke beheerder van een gemeenschappelijk informatiesysteem waarin gegevens zijn opgeslagen met betrekking tot Klanten van wie een Dienst wegens het niet (tijdig) betalen buiten gebruik is gesteld. Dit informatiesysteem is bestemd om te worden gebruikt door GlobalXS en door andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor die diensten. Evenzo is GlobalXS gerechtigd persoonsgegevens en verkeersgegevens te verstrekken aan in artikel 11.5 van de Telecommunicatiewet bedoelde personen en instanties die belast zijn met de berechting van enig geschil dan wel de beslissing van een geschil.

21.4 Met toestemming van de Klant kan GlobalXS de persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen voor vermelding in algemeen beschikbare telefoongidsen en voor nummerinformatiediensten. GlobalXS is niet aansprakelijk voor fouten in de (wijze van) vermelding van deze persoonlijke informatie.

22. Duur en beëindiging van de Dienst

22.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd in welk geval GlobalXS en de Klant de Overeenkomst te allen tijde kunnen opzeggen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

22.2 Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, behoudens voorafgaande schriftelijke kennisgeving van opzegging door een van de partijen tegen het einde van de initiële contractsduur. De voor onbepaalde tijd stilzwijgend voortgezette overeenkomst kan te allen tijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

22.3 Indien de Klant de Overeenkomst voortijdig beëindigt, dan wel de Overeenkomst op een onderdeel voortijdig beëindigt, is de Klant gehouden de gehele abonnementskosten verbonden aan de Overeenkomst tot aan het einde van de initiële duur van de Overeenkomst door te betalen, zulks ongeacht de medewerking van GlobalXS aan de portering van een telefoonnummer, hetgeen niet inhoudt dat GlobalXS instemt met de gehele dan wel gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst.

22.4 Van een opzegging is pas eerst sprake op het moment dat GlobalXS de opzegging heeft ontvangen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, dan wel, indien zulks blijkens de website van GlobalXS mogelijk blijkt te zijn, op een andere wijze.
22.5 De duur van de Overeenkomst, zoals is bedoeld in de vorige bepalingen van onderhavig artikel, gaat in op het moment van de technische oplevering door GlobalXS van de Dienst, welk moment overeenstemt met het moment waarop de eerste factuurperiode een aanvang neemt.

22.6 GlobalXS kan de Overeenkomst na voorafgaande kennisgeving aan de Klant met onmiddellijke ingang beëindigen zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn, indien zulks in de Algemene Voorwaarden is bepaald, de Klant surséance van betaling is verleend of de Klant in staat van faillissement is verklaard, dan wel indien de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen op de Klant van toepassing is.

22.7 Als de Dienst wordt geleverd op basis van Carrier Pre Selectie is de Klant, na beëindiging van de Overeenkomst, zelf verantwoordelijk voor het deactiveren van Carrier Pre Selectie. Voor het deactiveren dient de Klant telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van GlobalXS. GlobalXS is niet verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig deactiveren door de Klant van de Carrier Pre Selectie.

22.8 De beëindiging van de Overeenkomst, dan wel de beëindiging van één van de Diensten uit een pakket van Diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst, laat onverlet de aansprakelijkheid van de Klant voor de onder de Overeenkomst nog aan GlobalXS verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Dienst.

22.9 De beëindiging van een separate Dienst betekent niet tevens ook de beëindiging van de overige met de Klant overeengekomen Diensten. De Klant dient per separate Dienst te beëindigen. De termijnen als bedoeld in onderhavig artikel betrekking hebbende op de duur van de Overeenkomst hebben aldus betrekking op iedere separate Dienst. 22.10 Indien de Klant een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de Overeenkomst is op afstand tot stand gekomen dan wel door middel van colportage tot stand gekomen, dan kan hij de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen respectievelijk binnen acht (8) dagen nadat deze tot stand is gekomen via een daartoe strekkende kennisgeving aan GlobalXS ontbinden, tenzij de Klant binnen deze termijn daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de Dienst, in welk geval GlobalXS wordt geacht met toestemming van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst te zijn begonnen.

23. Overdracht

23.1 GlobalXS behoudt zich het recht voor om vorderingen die zij heeft op Klanten uit hoofde van de Overeenkomst, over te dragen c.q. te verpanden aan derden.

23.2 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobalXS de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Een verzoek om toestemming dient te geschieden op de wijze als is vermeld op de website van GlobalXS. Op de website van GlobalXS staan tevens de voorwaarden die gelden voor een contractsovername, aan welke voorwaarden in ieder geval moet worden voldaan. Dat laat echter onverlet dat GlobalXS het recht heeft in iedere individuele situatie nadere voorwaarden te verbinden aan haar toestemming.

24. Geschillenregeling Telefoon- en SMS – dienst

24.1 Geschillen tussen de Klant, zijnde een natuurlijke persoon die uitsluitend of hoofdzakelijk anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, en GlobalXS over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de door GlobalXS te leveren of geleverde Telefoon- of SMS-dienst, kunnen zowel door een dergelijke Klant als door GlobalXS worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (“Geschillencommissie”), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

24.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant, als bedoeld in het eerste lid, zijn klacht eerst schriftelijk aan GlobalXS heeft voorgelegd. GlobalXS zal hierop binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat
redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.

24.3 Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van GlobalXS, dan wel binnen dertig (30) dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant, als bedoeld in het eerste lid, het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. 24.4 Wanneer de Klant, als bedoeld in het eerste lid, een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is GlobalXS aan deze keuze gebonden. Indien GlobalXS een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet GlobalXS de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of de Klant daarmee akkoord gaat. GlobalXS dient daarbij aan te kondigen dat GlobalXS zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de bevoegde rechter als is bedoeld in artikel 25 van de algemene voorwaarden voor te leggen.

24.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd door de Geschillencommissie toegezonden (zie contactgegevens in het eerste lid van dit artikel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie

25.1 De Overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. 25.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel, zullen alle geschillen welke tussen GlobalXS en de Klant mochten ontstaan ter zake van de Overeenkomst of de Dienst ter uitsluitende beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan een elders gesitueerde, nader door GlobalXS te bepalen rechter.

26. Kennisgevingen en contact

26.1 Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving of bekendmaking dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk of per email te geschieden.

26.2 Contactgegevens GlobalXS:
Postadres : Postbus 158, 8200 AD Lelystad

Klantenservice: 0320-294444

Website: www.globalxs.nl